KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016r . informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest HYDROPARTS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Hotelowa 41, 15-659 Białystok, KRS 0000878672.
  2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudnienia oraz wypełniania obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy oraz innych ustaw, niezbędnych do zawarcia i wykonywania umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (art.  6 ust 1 pkt b) c) f) RODO),
  4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą podmioty zewnętrzne związane z funkcjonowaniem Administratora, (np. banki, serwis informatyczny, firmy ubezpieczeniowe, obsługa prawna, medycyna pracy itp.), które mają zawarte umowy z Administratorem, spełniają wymogi RODO i nie mogą przetwarzać, udostępniać i upubliczniać Pana/Pani danych osobom trzecim, poza prawnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do trwania umowy i wyczerpania jej skutków prawnych,
  7. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizowania umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych  będzie brak możliwości zawarcia umowy i świadczenia zatrudnienia.
  10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania